Alfabetyczna lista usług

D

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

O

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

​Wymagane wnioski: Pisemne oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa złożone przez danego małżonka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Wymagane załączniki: odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie ...

P

Podział nieruchomości

R

Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętuu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja urodzeń

Wymagane wnioski: brak
Wymagane załączniki:
Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:
• odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców
Dla dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka jest:
• panną - odpis skrócony aktu urodzenia matki
• wdową - odpis skróconego aktu zgo...

Rejstracja małżeństwa - zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

Wymagane wnioski: brak
Wymagane załączniki:
Kobieta i mężczyzna zmierzający zawrzeć związek małżeński przed duchownym ze skutkami cywilnymi zobowiązany jest przedłożyć:

1. kawaler i panna - odpis skrócone aktów urodzenia

2. osoby rozwiedzione - odpis ...

S

Stypendium szkolne

U

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

wyników