Alfabetyczna lista usług

U

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie warunków zabudowy

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

W

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Wydanie gadżetów promocyjnych

Wydawanie kart wędkarskich

Z

Zarejestrowanie psa

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

wyników