Nazwa usługi: Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
- Art. 59
Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688)
- Art. 14
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
     
  Tryb odwoławczy: Odmowa dokonania w/w czynności następuje w formie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, od której przysługuje odwołanie do Wojewody łódzkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Kierownika USC
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1187