Nazwa usługi: Rejstracja małżeństwa - zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
- Art. 1, par. 2
- Art. 3-15
Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688)
- Art. 12
- Art. 53-56
- Art. 61a
Inne
art 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lispca 1993 r. (dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz 318)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: bez zbędnej zwłoki
     
  Tryb odwoławczy: Kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa, jeżeli zaświadczenie o którym mowa duchowny przekazał do urzędu po upływie pięciu dni od dnia zwarcia małżeństwa. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w tym piśmie uzasadniają odmowę dokonania rejestracji aktu małżeństwa.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1187