Nazwa usługi: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej (oryginał)
  • kopia mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów (terenu objętego wnioskiem)
  • charakterystyka inwestycji obejmująca: a. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (stosowne umowy zawarte pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną, gwarantujące uzbrojenie terenu) b. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej c. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
  • dokument potwierdzający ustanowienie służebności drogowej (nie dotyczy inwestycji sieciowych)
  • pełnomocnictwo udzielone przez inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dotyczy wnioskodawcy podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej
  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1187